Đó đây

Tổn thất 1 tỷ euro cháy Nhà thờ Đức Bà có thể không được bảo hiểm

Nhà nước là “công ty bảo hiểm” của Nhà thờ Đức Bà Paris. Trước mắt, toàn bộ chi phí phục dựng khoảng 1 tỷ euro nhà thờ thuộc trách nhiệm của chính phủ Pháp. Các công ty bảo hiểm ước tính chi phí phục dựng nhà thờ Đức Bà Paris có thể lên tới hơn […]