Thành lập Ban Chỉ đạo về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội

2

(Xây dựng) – Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội.Ban chỉ đạo thành phố về cải tạo xây dựng lại các nhà chung cư cũ gồm 18 thành viên, có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội

Theo đó, Ban chỉ đạo thành phố về cải tạo xây dựng lại các nhà chung cư cũ gồm 18 thành viên do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm Trưởng ban.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội như: Triển khai thực hiện Luật Nhà ở năm 2014; Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo xây dựng lại nhà chung cư; Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; các quy định của pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Triển khai thực hiện các chủ trương chính sách về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ của Thành ủy và HĐND Thành phố.

Nghiên cứu đề xuất Thành ủy, HĐND TP, UBND thành phố những cơ chế chính sách và giải pháp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo cũng có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư trên địa bàn thành phố như: Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng đến năm 2025 phù hợp với yêu cầu của pháp luật và thực tiễn. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Kiểm tra, theo dõi đôn đốc, chấn chỉnh những sai sót, kịp thời giải quyết, xử lý các nhà nguy hiểm, các khu chung cư cũ xuống cấp. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thành ủy, HĐND thành phố giao.

Tuyết Hạnh

Trả lời